Behandeltraject

STAP 1. AANMELDING
U meldt zich aan via website of telefoon.
STAP 2. INTAKE
Door middel van een inventariserend gesprek brengen we de situatie van u of uw kind in beeld. U wordt uitgenodigd om uw hulpvraag te delen en de logopedist verzamelt gegevens die van belang kunnen zijn voor uw hulpvraag. Daarnaast worden ook een aantal algemene gegevens verzameld. Ook ontvangt u onze huisregels en ondertekent u een formulier om toestemming te verlenen om contact met derden te mogen opnemen in het belang van de behandeling van u of uw kind en het maken van beeld- en/of geluidsopnamen.

Dit neemt u de eerste keer mee:

    • Verwijzing van de huisarts, tandarts of medisch specialist. U kunt u of uw kind ook zonder verwijzing aanmelden. Het onderzoek en de eventueel daarop volgende behandeling wordt dan bij u in rekening gebracht en niet vergoed door de zorgverzekeraar.
    • Zorgverzekeringspasje.
    • Geldig legitimatiebewijs, ook voor uw kinderen. Dit is wettelijk verplicht.
    • Indien de verwijzing door een leerkracht van school is geregeld neemt u dan ook de formulieren mee die u van hem/haar heeft ontvangen.
    • Eventueel gegevens/verslagen van derden die van belang kunnen zijn voor de logopedische behandeling.
STAP 3. ONDERZOEK
Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens de eerste afspraak, bepaalt de logopedist of logopedisch onderzoek noodzakelijk is en zo ja, op welke manier dit plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een test, toets
en/of een (spel)observatie. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Uiteraard worden de resultaten met u besproken. Wanneer er sprake is van een logopedische indicatie tot behandeling, wordt er in overleg met u of uw kind een behandelplan opgesteld.
STAP 4. BEHANDELING
Nadat er toestemming is gegeven voor het behandelplan, zal de logopedische behandeling worden gestart. Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten per keer en zal 1-2 keer per week plaatsvinden. Daarnaast zijn er 5 minuten voor voorbereiding, verslaglegging en administratie voor de logopedist zelf. Het aantal behandelingen is mede afhankelijk van de soort en ernst van de klacht. Het opvolgen van de adviezen en doen van thuisopdrachten zal een snellere verbetering van de stoornis tot gevolg kunnen hebben. De therapie heeft als doel om de logopedische stoornis te verhelpen of te verminderen. Voor het bereiken van de doelen uit het behandelplan is het van belang om samen te werken met u als patiënt of als ouder. Indien dit door een arts geadviseerd wordt, kan de logopedische behandeling aan huis plaatsvinden.

Tijdens het behandeltraject evalueren we regelmatig. Zo kunnen we het verloop van de behandeling monitoren en samen kijken of er aanpassingen in het behandelplan nodig zijn.

STAP 5. AFSLUITING
Door een onderzoek, test of (spel)observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt.Wanneer de gestelde behandeldoelen zijn bereikt of wanneer logopedische begeleiding niet (meer) voldoende hulp biedt, wordt de behandeling afgesloten. U wordt op de hoogte gebracht van onze adviezen en van wat u kunt doen om terugval te voorkomen. Er wordt een eindverslag gemaakt dat naar de verwijzer wordt gestuurd. Indien nodig kan er nog een controle-afspraak ingepland worden. In voorkomende gevallen zal er door ons een overdracht naar een andere hulpverlener of onderzoeksinstantie worden verzorgd. Bij beëindiging van de behandeling zal u gevraagd worden een kort evaluatieformulier in te vullen. Graag horen wij zelf ook wat u als positief hebt ervaren. Heeft u zaken negatief ervaren, dan hopen we dat u dit ook met ons deelt. Daar kunnen wij van leren en direct actie op ondernemen zodat anderen die negatieve ervaring niet meer hebben.