Goed om te weten

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
In deze wet (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de patiënt.
De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen.

De belangrijkste verplichtingen zijn:

Informatieplicht – De logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de patiënt.

Toestemmingsvereiste – Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist. De patiënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

Dossierplicht – 
De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.

Bewaarplicht – Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).

Vernietiging – De logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de patiënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

Geheimhoudingsplicht – Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is verkregen.

Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de patiënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Om aan deze eisen te voldoen is een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Onze behandelovereenkomst kunt u hier bekijken.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

De minister heeft besloten dat logopedie direct toegankelijk is per 1 augustus 2011. Dit betekent dat een verwijsbrief niet strikt noodzakelijk meer is om voor logopedie in aanmerking te komen.
 Ik heb deze cursus gevolgd en mag dus direct toegankelijk zijn.

 Of u terecht kunt bij de logopedist zonder verwijsbrief hangt af van uw zorgverzekeraar. Verschillende zorgverzekeraars hebben aangegeven de Directe Toegankelijkheid (DTL) (nog) niet te zullen vergoeden.

Identificatieplicht
Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u en geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.
De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.
De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
Verdere informatie kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Wachtlijst
Wij streven ernaar om u of uw kind zo spoedig mogelijk in te plannen. Soms kan het zijn dat u op een bepaalde tijd en/of dag wilt komen. Het zou kunnen zijn dat u dan enkele weken moet wachten. Voor actuele wachttijden kunt u ons altijd bellen.

Vergoeding en betalingsvoorwaarden
Logopedisch onderzoek en behandeling zit in het basispakket van de basisverzekering. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. In de meeste gevallen worden de behandelingen 100% vergoed en kunnen de rekeningen direct doorgestuurd worden naar uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.

Voor volwassenen geldt bij gezondheidszorg een minimaal eigen risico. Alleen huisarts en geboortezorg vallen niet onder het eigen risico. Voor de logopedische behandelingen die onder het eigen risico vallen krijgt u van uw verzekeraar de nota.

Wilt u niet dat de rekening rechtstreeks doorgestuurd wordt naar de zorgverzekering? Geef dit dan aan tijdens de intake. U ontvangt dan de rekening zelf. 

Vanaf 01-01-2010 wordt het onderzoek en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie vergoed door de zorgverzekeraars. Vanaf heden kunnen alle kinderen in de basisschoolleeftijd in aanmerking komen voor vergoede zorg. 

Indien een behandeling niet (tijdig) afgezegd wordt (24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief (100% van het tarief) wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U zult dit zelf moeten betalen.

U vindt hier onze betalingsvoorwaarden.

Klachtenregeling
Wij hopen dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat bespreekt.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt deze klachtenregeling.
In onze wachtkamer kunt u informatie over de klachtenregeling vinden. U kunt deze ook downloaden in onze Downloads sectie.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd.

Privacy beleid
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sinds deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.
Praktijk voor Logopedie en Dyslexie Ospel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze privacy policy kunt u hier bekijken.