Skip to content

Goed om te weten

Behandeling volgens afspraak en betalingsvoorwaarden (verkort)

U krijgt in principe een vaste behandeltijd toegewezen. Deze blijft zonder tegenbericht elke week hetzelfde. Wij proberen uiteraard zoveel mogelijk rekening te houden met eenieders wensen, maar wij kunnen hier niet altijd aan voldoen. Wanneer u de behandeltijd wilt wijzigen, vragen wij u dit tijdig aan te geven.

In de (meeste) schoolvakanties is de praktijk gesloten, met uitzondering van de zomervakantie. Dan is de praktijk doorgaans 3-4 weken gesloten en werken we met een aangepast rooster.

Wanneer u onverhoopt niet kunt komen op de afgesproken tijd, dient u dat minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Voor afspraken op maandag geldt dat u uiterlijk de voorafgaande vrijdag tot 17.00 uur kunt afmelden. U kunt een boodschap inspreken op de voicemail indien er niet opgenomen wordt.

Bij ziekte is het natuurlijk niet altijd mogelijk 24 uur van te voren af te bellen. Wanneer u ’s ochtends tussen 8 en 9 uur belt (waarbij u eventueel de voicemail duidelijk inspreekt) houden wij daar uiteraard rekening mee.

Wij verzoeken u met nadruk om voor iedere volgende afspraak opnieuw af te melden. Te laat afgezegde, of niet nagekomen afspraken worden niet door de verzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht. Het tarief voor de niet nagekomen afspraken is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit 2016 (NZa).

Logopedisch onderzoek en behandeling zit in het basispakket van de basisverzekering. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Voor volwassenen geldt bij gezondheidszorg een minimaal eigen risico.

Wilt u niet dat de rekening rechtstreeks doorgestuurd wordt naar de zorgverzekering? Geef dit dan aan tijdens de intake. U ontvangt dan de rekening zelf.

De kosten van verslaglegging, anders dan naar de verwijzer en (op verzoek) overleg voeren met anderen dan ouders worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

Praktijk voor Logopedie en Dyslexie Ospel hanteert de betalingsvoorwaarden volgens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. U vindt hier onze betalingsvoorwaarden.

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens

Tijdens de behandeling kunnen er vertrouwelijke zaken aan de orde komen. Bij Praktijk voor Logopedie en Dyslexie Ospel gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte worden gesteld van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we –alleen met uw toestemming- verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de huisarts en de leerkracht, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Bij kinderen tot en met 12 jaar laten wij altijd aan de GGD weten dat het kind in de praktijk in behandeling is genomen. Er zal verder geen zorginhoudelijke informatie worden uitgewisseld zonder uw schriftelijke toestemming.

Wijzigingen

Wij vragen u veranderingen zoals wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts en verzekering zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Wachtlijst

Wij steven ernaar om u of uw kind zo spoedig mogelijk in te plannen. Soms kan het zijn dat u op een bepaalde tijd en/of dag wilt komen. Het zou kunnen zijn dat u dan enkele weken moet wachten. Voor actuele wachttijden kunt u ons altijd bellen.

Continuïteit van de behandelingen

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het wel eens voorkomen dat  de behandeling niet doorgaat, door ziekte van uw logopedist, bijscholing of andere verplichtingen. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt uw logopedist vervangen door een collega-logopedist. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, dan krijgt u oefeningen en adviezen mee zodat u tot de volgende afspraken thuis kunt oefenen. Wanneer de behandelend logopedist langer dan 3 weken afwezig is, wordt de behandeling overgenomen door een vervangend logopedist tenzij anders overeen gekomen.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

De minister heeft besloten dat logopedie direct toegankelijk is per 1 augustus 2011. Dit betekent dat een verwijsbrief niet strikt noodzakelijk meer is om voor logopedie in aanmerking te komen.
Ik heb de cursus gevolgd en mag dus direct toegankelijk zijn.

Of u terecht kunt bij de logopedist zonder verwijsbrief hangt af van uw zorgverzekeraar. Verschillende zorgverzekeraars hebben aangegeven de Directe Toegankelijkheid (DTL) (nog) niet te zullen vergoeden.

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u en geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Verdere informatie kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met uw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Verder heeft u het recht om zelf op verzoek uw gegevens in te zien.

Klachtenregeling

Wij hopen dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat bespreekt.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamer kunt u informatie over de klachtenregeling vinden. U kunt deze ook hier downloaden.

Stagiaires

Als een stagiaire aanwezig is in de logopediepraktijk, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid bij de behandeling kunt u dat kenbaar maken. De observatiestage en/of behandelstage van logopediestudenten vinden altijd plaats onder supervisie van de logopedist.

Kwaliteitstoets

Sinds augustus 2014 is het mogelijk dat logopediepraktijken gecontroleerd worden op de kwaliteit van hun zorg. Dit wordt onderzocht door een onafhankelijk bedrijf. Uw patiëntgegevens kunnen dan worden bekeken en worden beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Privacy beleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sinds deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

Praktijk voor Logopedie en Dyslexie Ospel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de vernieuwde privacywetgeving. Onze privacy policy kunt u hier bekijken.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd en is hier terug te vinden.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt ende zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld  ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is een behandelovereenkomst opgesteld. 

Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook úw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. Onze behandelovereenkomst kunt u hier vinden.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

Informatieplicht:
De logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de patiënt.

Toestemmingsvereiste:
Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist. De patiënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

Dossierplicht:
De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.

Bewaarplicht:
Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).

Vernietiging:
De logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de patiënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

Geheimhoudingsplicht:
Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is verkregen.

Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de patiënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Datalek

Per 1 januari 2016 verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens het melden van datalekken. Een datalek houdt in dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Mocht het echter voorkomen dat er een datalek in ons systeem zit en er grote kans is op nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden wij dit zo spoedig mogelijk bij de Autotiteit Persoonsgegevens.